الان ببینید

نصب ابزارها و ایجاد دوره

#ویدیوی دوم

عضویت پولی بسازید

#ویدیوی سوم

امکانات ویژه+ کد تخفیف

درس سوم: دوره رایگان یک تیر و دو نشان

چگونه در سایت آموزشی وردپرسی، دوره‌های آنلاین حرفه‌ای و سیستم عضویت پولی پیشرفته ایجاد کنیم؟!

گفتگو